Ban chủ nhiệm Khoa

 

LÃNH ĐẠO KHOA NGOẠI NGỮ QUA CÁC THỜI KỲ

  1. GIAI ĐOẠN 1995-2008: Trưởng khoa GVC.ThS Hoàng Thị Lệ Giang
  2. GIAI ĐOẠN 2008-2014: Trưởng khoa GVC.ThS Hoàng Thị Hà

                                                 Phó trưởng khoa ThS. Phạm Thị Hà  (năm 2014)

  1. GIAI ĐOẠN 2014-2021: Trưởng khoa GVC.TS Nguyễn Đình Hùng

Phó trưởng khoa TS. Phạm Thị Hà

  1. GIAI ĐOẠN 2021-2026: Trưởng khoa GVC.TS Võ Thị Dung

Phó trưởng khoa GVC.TS. Phạm Thị Hà

Phó trưởng khoa GVC.TS. Nguyễn Thị Mai Hoa

BAN CHỦ NHIỆM KHOA, BỘ MÔN VÀ GIÁO VỤ KHOA

 

TT CHỨC DANH HỌ VÀ TÊN
1 Trưởng khoa – Dean GVC.TS Võ Thị Dung
2 Phó Trưởng khoa – Vice Dean GVC.TS Phạm Thị Hà 

GVC.TS Nguyễn Thị Mai Hoa

CÁC BỘ MÔN
3 Tiếng Anh  
  Trưởng Bộ môn – Head GVC.TS Lê Thị Hằng
Giảng viên – Lecturers GVC.TS Nguyễn Đình Hùng
GVC.ThS Hoàng Thị Hà
GVC.ThS Nguyễn Thị  Lan Anh
GVC.TS Nguyễn Thị Mai Hoa
GVC.NCS Nguyễn Thị Lệ Hằng
ThS. Hoàng Hoa Ngọc Lan
ThS. Nguyễn Thị Hồng Thúy
ThS. Nguyễn THị Hồng Thắm
ThS.Hoàng Thị Mỹ Hạnh
ThS. NCS Mai Thị Như Hằng
ThS. NGuyễn Thọ Phước Thảo
ThS. Hoàng Ngọc Anh
ThS.Trần Thị Phương Tú
ThS. Mai Thị Thùy Dung
4 Tiếng Trung  
  Trưởng Bộ môn – Head GVC.ThS Lê Thị Như Thủy
Giảng viên – Lecturers TS. Võ Văn Quốc Huy
TS. Trương Vũ Ngọc Linh
ThS. Lại Thị Mỹ Hướng
ThS. Nguyễn Quốc Bảo

5

Trợ lý Khoa – Office staff  
Trợ lý giáo vụ ThS. Hoàng Thị Mỹ Hạnh
Trợ lý hành chính CN. Nguyễn Thị Tố Oanh