ĐẠI HỘI LIÊN CHI ĐOÀN KHOA NGOẠI NGỮ

Ngày 17 tháng 4 năm 2017, theo kế hoạch của Đoàn trường, LCĐ khoa Ngoại ngữ đã tổ chức Đại hội LCĐ khoa nhiệm kỳ 2017-2019. Đại hội đã đánh giá những việc đã làm được trong nhiệm kỳ vừa qua, nêu lên những tồn tại và bài học kinh nghiệm. Đại hội đã vạch ra phương hướng và các giải pháp thực hiện những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đã bầu BCH LCĐ nhiệm kỳ mới.

Với tinh thần “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay” , toàn thể đoàn viên LCĐ quyết tâm thực hiện thành công Nghị quết của Đại hội, xây dựng LCĐ khoa ngày càng vững mạnh.